राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्तरीकरण कार्यक्रममा स्वागत छ